اعضای هیئت علمی - رزومه

 

درجه علمی :

صابر  رحیمی

نام و نام خانوادگی :

دانž8;گاه خواجه نصیرالدین طوسی تهران

محل اخذ مدرک

فوق لیسانس عمران

تحصیلات :

S.Rahimi@iaupmogan.ac.ir

پست الکترونیک :

09125143275

تلفن تماس :

 

آدرس وب سایت :

مدیر گروه عمران

سمت :

 

پیام :

عمران

گروه آموزشی :

مقالات : كاربرد نرم افزار HDM-4 در مديريت و نگهداري راهها- ماهنامه بین المللی راه و ساختمان- شماره 70-شهریور 1389*** بررسي کاليبراسيون نرم افزار HDM-4 و ارائه راهکارهايي براي کشور ايران- ماهنامه بین المللی راه و ساختمان- شماره 75- آذر1389*** مزاياي كاربرد پودر لاستيك بازيافتي در روسازي بتن آسفالتي- نخستین همایش ملی بازیافت لاستیک و محیط زیست- تهران – شهریور 1389*** بررسي روشهاي مختلف عايق بندي صوتي ساختمانها- چهارمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی محیط زیست- تهران- آبان 1389*** تعيين پارامترهاي هواشناسي وارزیابی روشهای برآورد نیاز آبی دشت مغان – اهواز1389- همایش ملی توسعه منابع آب- اهواز 1389*** کاربرد ﻣﻼت ﺧﺸﻚ آﻣﺎده در ساختمان سازی- نخستین همایش منطقه ای مهندسی عمران شبستر- آذر1389

سوابق و فعالیت های پژوهشی

مجلات : مزاياي كاربرد پودر لاستيك بازيافتي در روسازي بتن آسفالتي-نشریه علمی ترویجی صنعت لاستیک ایران -سال پانزدهم، شماره 59، پاييز 1389

سایر فعالیت ها : اتمام طرح پژوهشی انجام مطالعات هواشناسی دشت مغان و طرح پژوهشی اولویت بندی تعمیر خرابی های روسازی شهرستان پارس آباد در دست انجام/ دارای پروانه نظارت از سازمان نظام مهندسی ساختمان